دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

ثبت نام

1395/01/29 -1395/02/18

قابل توجه دفاتر پيشخوان استان که ميخواهند در فراخوان دريافت خدمات اداره ثبت احوال شرکت نمايند ميتوانند با مراجعه به قسمت فرم ها و ثبت نام ها موارد خواسته شده را پر نموده و در فراخوان ثبت نام گردند. لذا خاطر نشان ميشود شرکت در فراخوان بمنزله دريافت خدمات نبوده بلکه بعنوان ثبت نام در اين فراخوان ميباشد که پس از بازنگري از سمت کميته بازرسي دفاتر پيشخوان استان در اختيار اداره ثبت احوال قرار ميگيرد ودفاتر واجد شرايط پس از بازديد بعمل امده از سمت بازرسين آن اداره مربوطه ميتوانند خدمات مذکور را دريافت نمايند.

شهرستان :
: شهر
روستا :
نام دفتر :
کد دفتر :
شماره تلفن :
شماره تلفن :
شماره تلفن :
آدرس دفتر : *
کد پستی :
ایمیل دفتر :
نام مدیر مسئول :
تلفن همراه مدیر مسئول :
ایمیل مدیر مسئول :
نام مسئول هماهنگی :
تلفن مسئول هماهنگی :
ایمیل مسئول هماهنگی :
تعداد نفرات ثبت نام شده
مبلغ کل و شماره فیش واریزی
کد امنیتی :