دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

ثبت نام

1395/07/03 -1395/07/11

طبق تفاهم نامه فی مابین شرکت مخابرات و کانون پیشخوان مازندران مبنی بر فروش ADSL  شرکت مخابرات توسط دفاتر سطح استان اعم از شهری و روستایی.لذا کلیه مدیران محترم دفاتر که مایلند جهت فروش ADSL  اقدام نمایند,از مورخه 95/7/3 لغایت 95/7/10 در پرتال کانون پیشخوان مازندران ثبت نمایند.مهلت فوق قابل تمدید نمی باشد.
 

شهرستان :
: شهر
روستا :
نام دفتر :
کد دفتر :
شماره تلفن :
شماره تلفن : *
شماره تلفن :
آدرس دفتر :
کد پستی :
ایمیل دفتر :
نام مدیر مسئول :
تلفن همراه مدیر مسئول :
ایمیل مدیر مسئول :
نام مسئول هماهنگی :
تلفن مسئول هماهنگی :
ایمیل مسئول هماهنگی :
تعداد نفرات ثبت نام شده
مبلغ کل و شماره فیش واریزی
کد امنیتی :