دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

اعضای هیات مدیره

عضو هيات مديره

عسگری طلیعی طبری

عضو هيات مديره - نایب رئیس

مجتبی فروغی

عضو هیئت مدیره - دبیر هيات مديره

دبیر هيات مديره -مهندس محمد نادعلی زاده چاری

عضو هیئت مدیره - خزانه دار

ابولقاسم جوادی

عضو هیات مدیره

رضا شرافتی

عضو هیات مدیره

جواد کیادلیری

رئیس هیات مدیره

خسرو توکلی