دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1396/11/24 |  تغییر کدینگ ده رقمی بجای کد دفتر بعنوان شماره نامه قرارداد

با توجه به تغییر شماره نامه ارائه خدمت دفاتر از تاریخ 24 بهمن 96 بجای شماره هشت رقمی دفاتر، کدینگ ده رقمی درج گردد.

برای مثال قبلا نامه قرارداد را به این شکل درج می گردید،  800/72351002/00961124 اما منبعد باید به این شکل 00961124/ کدینگ ده رقمی/800 شماره گذاری کنید.

 

 

روابط عمومی کانون پیشخوان استان