دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/01/14 |  تمدید اعتبار پروانه دفاتر

به اطلاع اندسته از دفاتر پیشخوانی که سه 3 ماه به پایان تاریخ اعتبار پروانه انها باقی مانده، میرساند هرچه سریعتر نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند. در ضمن مدیران دفاتری که کد پیشخوان انها در ذیل امده برای تمدید پروانه خود به کانون پیشخوان مراجعه نمایند.

7235-1200 هانیه عباسعلی نژاد کلائی
7235-1013 سیده کلثوم موسوی
   
7235-1340 فاطمه جمنانی ساروی
7235-1074 میترا علی کراتی
7235-1827 فاطمه فضلی
   
72351834 امیر لاریجانی
7235-1290 مرضیه قلعه مفرد
   
7235-1578 مرتضی شکری
7235-1835 سمیه ادریسی
   
7235-1570 میثم کریمی اسبوئی
7235-1838 حسین صادقیان
7235-1573 محسن مراد تبار
7235-1569 فرهاد یزدانی
7235-1571 محمدجواد منتظر
7235-1576 حمزه رستمی اریمی
7235-1577 اعظم بی پناه کیاپی
7235-1840 منصوره کریمی
7235-1574 مهدی کاردر
7235-1579 یاسر علائیان
7235-1842 محمد رضا بهرامی کوتنائی
7235-1841 راضیه دماوندی
7235-1572 فاطمه زمین دار
7235-1844 مهین طلائی
7235-1836 سید حسن افتخاری
7235-1839 وهاب محمد زاده
7235-1575 نادر بائی تبار
72351833 مهدی بزرگی ماکرانی

روابط عمومی کانون پیشخوان استان