دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1397/11/23 |  تعهد نامه یکپارچه فرایند های خدمات رسانی

قابل توجه مدیران دفاتری که قصد ارائه خدماتی را دارند که نیازمند به ارسال تعهدنامه میباشد فایل و متن درست تعهدنامه در ذیل امده؛ و منبعد می بایست این متن را در سربرگ دفتر خود تایپ نموده و ارسال نماید. در غیر اینصورت بدون اقدام بایگانی خواهند شد.

 

دانلود فایل تعهدنامه

روابط عمومی کانون پیشخوان استان