دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1398/02/15 |  مهلت زمانی تمدید پروانه و تغییر نشانی

اطلاعیه مهم
همکاران محترمی که اعتبار پروانه آنها کمتر یا نزدیک به 3 ماه است لطفا به مفاد بند های 2 و 3 ماده 4 آیین نامه اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان به شرح ذیل توجه فرمایند:
بند 2 - دارنده پروانه در صورت تمایل به تمدید پروانه، باید حداقل 3 ماه پیش از پایان اعتبار آن ، تقاضای خود را به مناطق ذیربط سازمان کانون پیشخوان مازندران اعلام نماید تا در صورت احراز شرایط ، تعلیق نبودن فعالیت دفتر ، نداشتن تخلف رفع نشده و فعال بودن دفتر ،سازمان برای تمدید پروانه اقدام کند.
بند 3 -عدم اقدام به اعلام درخواست تمدید پروانه در مهلت تعیین شده، به منزله انصراف دارنده پروانه از فعالیت تلقی و با پایان مهلت اعتبار پروانه ، حقوق منتسبه به دارنده پروانه در خصوص فعالیت های موضوع پروانه ، از ایشان سلب خواهد شد.

توجه: دفاتری که قصد جابجایی مکان دفتر(تغییر نشانی)را دارند میبایست دوماه قبل از پایان مهلت اجاره ملک(مغازه) درخواست خود را به کانون دفاتر پیشخوان مازندران اعلام نمایند تاموارد مورد نظر اعمال گردد.

در غیر اینصورت عواقب بعدی به عهده شخص صاحب پروانه  می باشد.

روابط عمومی کانون پیشخوان استان