دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1398/02/16 |  درج صحيح کد پستي، شماره تلفن همراه و ادرس کامل هنگام تکميل ثبت نام کارت هوشمند ملي

برابر گزارش واصله از سازمان مشاهده ميشود که برخي از دفاتر پيشخوان از کد پستي تکراري براي تعداد زيادي از مراجعين استفاده نموده و نيز نسبت به در ج ادرس تکراري، ناقص و يا کوتاه مبادرت مي نمايند، از اينرو نظر به اهميت درج صحيح کد پستي، شماره تلفن همراه و ادرس کامل هنگام تکميل ثبت نام کارت هوشمند ملي تمامي دفاتر ثبت نام کارت ملي هوشمند از داده آمايي شماره تلفن همراه براي بيش از يک فرد (جز موارد نادر) و نيز درج کد پستي تکراري براي بيش از يک خانوار جدا خودداري نمايند.

 

http://www.mazandpishkhan.com/downloads/ثبت_احوال_سایت.jpg

روابط عمومی کانون پیشخوان استان