دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1398/03/07 |  اطلاعیه در خصوص استفاده صحیح از دو خدمت متقاوت"احراز هویت الکترونیکی" و "احراز هویت الکترونیک سجام"

 

بازگشت به خطای برخی دفاتر سراسر کشور در ارائه دو خدمت "احراز هویت الکترونیکی" و "احراز هویت الکترونیک سجام"، لازم به توضیح است که این دو خدمت کاملا متفاوت از هم هستند که دفاتر به اشتباه یک خدمت دانسته و در ثبت اطلاعات و درخواست ارباب‌رجوع (مشتریان) اشتباه اقدام می‌نمایند، لذا لازم به ذکر است در صورت تکرار خطا در هر یک از خدمات نامبرده، خدمت مورد نظر از دفتر پیشخوان سلب خواهد شد.

احراز هویت الکترونیکی جهت حذف فرآیند کپی گرفتن از کارت ملی و شناسنامه و کاهش مصرف کاغذ می باشد و مبحث کاملاً متفاوتی از احراز هویت الکترونیک سجام می باشد.

لذا از کلیه دفاتر دارنده این دو خدمت درخواست می‌گردد، جهت جلوگیری از قطع دسترسی در اجرای صحیح فرایند کوشا باشند.

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی