دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1398/07/17 |  خدمت احراز_هویت_کارگران_و_کارفرمایان

دسترسی این خدمت در درگاه کانون برای تمام دفاتر مجهز به کارتخوان پیشخوان(PCPOS) فعال گردید.  نحوه پرداخت کارمزد این خدمت از طریق کارتخوان پیشخوان(PCPOS) می باشد. دسترسی به سامانه نیز از طریق شبکه پیشخوان(SIN) امکان پذیر شده است.

شماره پشتبانی: 02161912222

تعرفه این خدمت برای کارفرمایان و یا کارگران به صورت زیر است

برای کارفرمایان حقیقی و حقوقی :

       مبلغ کل دریافتی از متقاضی:60059 ریال

       سهم دفتر: 52429 ریال

برای کارگران:

       مبلغ کل دریافتی از متقاضی:50031 ریال

       سهم دفتر: 42401ریال

روابط عمومی کانون پیشخوان استان