دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1398/07/29 |  پیگیری در خصوص سایر تعرفه های خدمات دفاتر پیشخوان دولت از سوی کانون

 وابط عمومی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی