دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1399/12/27 |  پاراف درخواست های دریافت خدمات دفاتر توسط روسای محترم انجمن های شهرستان

پیشاپیش سال نو را خدمت تمامی مدیران دفاتر پیشخوان و ict روستایی استان تبریک عرض نموده و به اطلاع کلیه مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت و ict روستایی می رساند با توجه به جلسه هیئت مدیره کانون که در تاریخ 1399/12/17 برگزار شد مقرر گردید منبعد کلیه مدیران دفاتر تقاضای کتبی خود را جهت دریافت خدمات از دستگاهها،  بایستی به روسای محترم انجمن های صنفی شهرستان مربوطه مراجعه کرده و پس از پاراف درخواست خدمات از سوی روسای محترم انجمن شهرستان به کانون دفاتر پیشخوان استان جهت دریافت معرفی نامه مراجعه نمایند، در غیر اینصورت کانون نسبت به معرفی دفاتر به دستگاه های خدمات دهنده معذور می باشد.

 

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان استان