دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1400/01/29 |  نامه جناب آقای دکتر فلاح دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان به آقای دکتر منتظری معاون محترم راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم در خصوص تعیین نرخ اپراتورهای تلفن همراه