دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1400/06/08 |  مهلت 15 روزه برای دریافت پروانه های تمدیدی دفاتر از کانون

قابل توجه مدیران دفاتری که کد دفتر آنها در ادامه خبر ذکر میشود برای دریافت پروانه تمدیدی خود به کانون استان مراجعه نمایند.مهلت مراجعه برای دریافت پروانه 15 روز از تاریخ امروز 1400/06/08 لغایت 1400/06/23 می باشد.در غیر اینصورت پروانه ها به کارگروه استانی عودت داده میشود تا به اداره کل تنظیم و مقررات ارسال گردد.عواقب بعدی آن به عهده شخص مدیر دفتر می باشد.

72351817
72351241
72351404
72351806
72351800
72351698
72351415
72351137
72351816
72351156
72351186
72351140
72351054
72351368
72351275
72351261
72351187
72351398
72351707
72351288
72351212
72351025
72351228
72351204
72351342
72351433
72351816
72351724
72351152
72352002
73351317    ict
73351241    ict
73351279    ict
73351302    ict
73351214    ict
73351055    ict
73351197    ict
73351288    ict
73351050    ict
73351176    ict
73351289    ict
73351332    ict 
73351432    ict

روابط عمومی کانون پیشخوان استان مازندران