دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1394/12/12 |  اعلام آدرسهای خدمات مخابرات

از آنجا که بیشترین دلیل عدم اتصال صحیح دفاتر به سامانه های مخابرات، اشتباه در درج آدرسهای مربوطه است. این آدرسها به اطلاع میرسد.

دقت کنید به بهترین روش جهت درج آدرس در سامانه، تایپ آدرس است.