دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1395/08/17 |  راهنمای مرکز پاسخگویی دفاتر پیشخوان - بخش 6

شرح وظایف

در سامانه پشتیبانی بخشی به نام پایگاه دانش در نظر گرفته شده است که سوالات متداول خدمات در این بخش قابل مطالعه می باشد. با مراجعه به این بخش قبل از ارسال درخواست میتوان به روند حل مشکل سرعت بخشید.

لینک پایگاه دانش:
 
از دیگر فعالیت های مرکز ارتباط کانون کشوری دفاتر ثبت شکایات و پیگیری مطالبات متقاضیان می باشد که در صورت بروز تخلف و شکایت درخواست متقاضی ثبت و از سمت بازرس هر استان پیگیری میشود.
همچنین نظر سنجی از متقاضیان توسط این واحد انجام میشود.طی این فعالیت با متقاضیان خدمات مختلف تماس حاصل میگردد و نسبت به نحوه ارائه خدمت از وی سوالاتی پرسیده و با معیارهای موجود مقایسه میگردد. در صورت وجود مغایرت به بازرسین جهت پیگیری اعلام میشود.
مدیر داخلی مرکز تماس کانون کشوری دفاتر پیشخوان

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور