دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1395/10/14 |  قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت کل کشور در خصوص بیمه تکمیل درمان

آن دسته از دفاتر پیشخوان خدمات دولت که در طرح بیمه تکمیل درمان ثبت نام نموده اند توجه فرمایند از تاریخ 95/08/01 تحت پوشش خدمات درمانی بیمه تکمیل درمان قرارگرفته اند از ثبت نام شدگان تقاضا می شود مدارک و مستندات پزشکی برابر اصل شده خود را از تاریخ 95/08/01 جهت دریافت خسارت نزد خود نگهداری نمایند.(تاریخ دقیق ارسال مدارک مذکور متعاقبا اعلام می گردد.)

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور