دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1395/11/03 |  رمز انتقال وجه جیرینگ

برای انتقال وجه جیرینگ از رمز زیر استفاده شود.

 ok # رمز * مبلغ * 5000 * 12 * 123 *