دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1395/11/20 |  اخطار کمیته بازرسی

با توجه به بازدید بعمل آمده از آن دفتر، به این وسیله این اخطار با درج در پرونده به جنابعالی ابلاغ میگردد، لازم است ظرف مدت یک هفته (از تاریخ 95/11/20) نسبت به رفع مشکلات به شرح پیوست اقدام نمائید در غیر این صورت برابر مقررات نسبت به قطع سرویس و لغو پروانه دفتر اقدام لازم بعمل می آید:

لذا نسبت به موارد اعلام شده اقدامات لازم ( ارسال نامه(فکس) رفع نواقص به کانون پیشخوان بعد از برطرف کردن نواقص ) را معمول دارید در غیر این صورت کلیه سرویس های دفتر قطع میگردد.

دانلود فایل موارد تخلف

 

مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351376
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351241
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351281
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351548
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351071
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351667
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351789
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351276
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351720
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351058
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351393
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351423
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351430
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351550
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351525
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351596
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351840
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351360
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351469
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351369
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351155
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351629
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351785
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351460
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351617
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351049
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351519
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351236
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351036
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351618
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351843
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351397
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351413
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351638
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351475
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351626
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351676
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351775
مسئول محترم دفتر پیشخوان دولت به شماره پروانه 72351164

 

روابط عمومی کانون پیشخوان استان