دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1395/11/28 |  مدت زمان تعیین شده برای تمدید پروانه دفاتر پیشخوان دولت

مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت در نظر داشته باشند، نظر به این که لزوماً میبایست  سه 3 ماه قبل از تاریخ انقضای پروانه، جهت طی مراحل تمدید آن اقدام نمایند.

ضمنا دفاتری که تاریخ اعتبار پروانه آنها فروردین و اردیبهشت سال 1396 می باشد باید در اسفند ماه 95 برای تمدید پروانه اقدام نمایند.

در غیر اینصورت عواقب ناشی از اقدام نکردن برای تمدید پروانه به عهده مدیر دفتر می باشد.

روابط عمومی کانون استان