دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

1396/01/06 |  ابلاغیه تمدید پروانه

     احتراما به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان مازندران میرساند، با عنایت به بررسی بعمل آمده از پرونده های دفاتر فعال استان پروانه تعدادی از دفاتر پیشخوان فعال نیاز به تمدید اعتبار دارند. لذا در صورت درخواست تمدید پروانه بایستی حداقل 3 ماه پیش از تاریخ خاتمه اعتبار آن تقاضای کتبی خود را به کار گروه استانی تسلیم نمایند، شایسته است مدیران محترم دفاتر مدارک لازم جهت تمدید پروانه را تحویل دبیر خانه کانون انجمن صنفی استان نمایند.

 

     در صورت عدم مراجعه نسبت به قطع خدمات دفتر اقدام خواهد شد. این بخشنامه به منزله ابلاغ رسمی به دارندگان پروانه در سطح استان تلقی میگردد.

 

 

دبیر خانه کانون پیشخوان استان مازندران