دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت

کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت استان مازندران

ایمیل پشتیبانی فنی استان:         admin@mazandpishkhan.com

ایمیل مکاتبات دفاتر با کانون:     mazandpishkhan@gmail.com

ایمیل مدیریت سایت کانون:       mazandpishkhan@gmail.com

تلفنهای تماس:      33365650   -   33362331    -   011

دورنگار:           33365650   011

آدرس 

ساری - ميدان امام - خيابان شهيد بهزادي - كوچه صالحين. كد پستي: 33677-48148

شماره تماس 

33365650 - 33362331 : 011

پست الکترونیک 

admin@mazandpishkhan.com