دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

ثبت نام

1394/11/24 -1394/12/20

     مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولتی که روی سامانه مجتمع فنی تهران جهت شرکت در آزمونهای مجتمع فنی تهران ثبت نام نموده اند میبایست فرم زیر را نیز پر کنند.

 لطفا به نکات زیر توجه فرمائید.

 در قسمت خدمات: تعداد نفرات ثبتنام شده با ذکر سمت قید گردد

 در قسمت توضیحات: مبلغ کل و شماره فیش واریزی درج گردد

شهرستان :
: شهر
روستا :
نام دفتر :
کد دفتر : *
شماره تلفن :
شماره تلفن :
شماره تلفن :
آدرس دفتر :
کد پستی :
ایمیل دفتر :
نام مدیر مسئول :
تلفن همراه مدیر مسئول :
ایمیل مدیر مسئول :
نام مسئول هماهنگی :
تلفن مسئول هماهنگی :
ایمیل مسئول هماهنگی :
تعداد نفرات ثبت نام شده
مبلغ کل و شماره فیش واریزی
کد امنیتی :