دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

اخبار برگزیده

ثبت نام

1394/12/08 -1394/12/21

دفاتری که در کلاسهای آموزشی خدمات بهزیستی شرکت کرده اند و مایل به ارایه خدمات بهزیستی هستند لطفا فرم زیر را تکمیل نمایند تا به اداره کل بهزیستی اعلام گردد

زین پس فقط پرونده های ارسال شده از سوی دفاتر اعلام شده به اداره کل بهزیستی قابل بررسی میباشد.

فایلهای آموزشی نیز در قسمت آموزش سایت موجود است

مهلت ثبت نام تا پایان روز دوشنبه 94/12/21

شهرستان :
: شهر *
روستا :
نام دفتر :
کد دفتر :
شماره تلفن :
شماره تلفن :
شماره تلفن :
آدرس دفتر :
کد پستی :
ایمیل دفتر :
نام مدیر مسئول :
تلفن همراه مدیر مسئول :
ایمیل مدیر مسئول :
نام مسئول هماهنگی :
تلفن مسئول هماهنگی :
ایمیل مسئول هماهنگی :
تعداد نفرات ثبت نام شده
مبلغ کل و شماره فیش واریزی
کد امنیتی :